เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐาน

       

 

   สภาพทั่วไป

                เทศบาลตำบลคำพราน  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  171  หมู่  7 ถนนวังม่วง – พัฒนานิคม  ต.คำพราน  อ.วังม่วง  จ.สระบุรี  และห่างจากศาลากลางจังหวัดสระบุรีประมาณ 70 กม.

    เขตพื้นที่ติดต่อ

            ทิศเหนือ       ติดต่อกับ   อบต.วังม่วง

            ทิศใต้           ติดต่อกับ   ทต.แสลงพัน

            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ทต.วังม่วง

            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   อบต.หนองบัว 

     แบ่งเป็น  8  ชุมชน กำหนดตามหมู่บ้านที่ 1 – 8  ดังนี้

                1.  ชุมชนบ้านแก่งรากหวาย           หมู่ที่  1

                2.  ชุมชนบ้านคำพราน                 หมู่ที่  2

                3.  ชุมชนบ้านปากน้ำ                   หมู่ที่  3

                4.  ชุมชนบ้านกล้วยไม้เจ็ดสี           หมู่ที่  4

                5.  ชุมชนบ้านตะพานหิน               หมู่ที่   5

                6.  ชุมชนบ้านดงมะเกลือ               หมู่ที่   6

                7.  ชุมชนบ้านหนองชะโด               หมูที่  7

                8.  ชุมชนบ้านดงน้ำฉ่า                  หมู่ที่   8  

           

เนื้อที่     มีเนื้อที่ประมาณ 51 ตารางกิโลเมตร

 ลักษณะภูมิประเทศ

                สภาพพื้นที่ตำบลคำพราน  เป็นที่ราบสูง พื้นที่บางแห่งเป็นภูเขาเล็กๆ บ้าง มีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำป่าสัก ไหลผ่านตำบลคำพราน ส่วนดินมีลักษณ์เป็นดินร่วน และดินลูกรังปนทราย

 

ลักษณะภูมิอากาศ

                ลักษณะทางภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

 การปกครอง

                ตำบลคำพรานแบ่งการปกครองเป็น 8 ชุมชน โดยมีจำนวนหมู่ในเขตเทศบาลตำบลคำพรานเต็มทั้งชุมชน  มี  5  ชุมชน  หมู่ที่  2  ชุมชนบ้านคำพราน ,  หมู่ที่  3  ชุมชนบ้านปากน้ำ  ,  หมู่ที่  5  ชุมชนบ้านตะพานหิน  , หมู่ที่  6  ชุมชนบ้านดงมะเกลือ  และหมู่ที่  8  ชุมชนบ้านดงน้ำฉ่า  และจำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลคำพรานบางส่วน  มี  3  ชุมชน  ได้แก่  หมู่ที่  1  ชุมชนบ้านแก่งรากหวาย  ,  หมู่ที่  4  ชุมชนบ้านกล้วยไม้เจ็ดสี  และหมู่ที่  7  ชุมชนบ้านหนองชะโด  ประชากรรวมทั้งสิ้น 4,148 คน  แยกเป็นชาย 2,090 คน เป็นหญิง 2,058  คน  จำนวนครัวเรือน  1,783  ครัวเรือน  สามารถแยกจำนวนประชากรเป็นชุมชนดังนี้  

 2.  สภาพทางเศรษฐกิจ

                 2.1  อาชีพ 

                                 (1) อาชีพเกษตรกรรม  เช่น ปลูกอ้อย ข้าวโพด ทานตะวัน ถั่ว มันสำปะหลัง

                                 (2) อาชีพปศุสัตว์  การเลี้ยงสัตว์ มีทั้งเลี้ยงเพื่อบริโภคและการค้า เช่น เลี้ยงสุกร ไก่ เป็ด โคนม โคเนื้อ

                                 (3) อาชีพรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม  เช่น  บริษัท ซันฟู๊ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  บริษัท วิริยะฟู๊ด จำกัด  บริษัทเอทานอล จำกัด  บริษัท แดสเปเปอร์ จำกัด และฟาร์มต่าง ๆ ในพื้นที่

                                 (4) อาชีพการประมง  ปัจจุบันได้มีการทำประมงบริเวณแม่น้ำป่าสักและบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                 2.2  หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล

                                 (1) ปั้มน้ำมัน                                 5              แห่ง

                                 (2) โรงงานอุตสาหกรรม                  5             แห่ง

                                 (3) ฟาร์ม                                     7             แห่ง

 3.  สภาพทางสังคม

                 3.1 การศึกษา

                                 (1) โรงเรียนประถมศึกษา                 2              แห่ง

                                 (2) ศูนย์การเรียนชุมชน                   1               แห่ง

                 3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                                 (1) วัด/สำนักสงฆ์                          7              แห่ง

                 3.3  สาธารณสุข

                                (1)  สถานีอนามัยประจำตำบล          1              แห่ง

                                 (2)  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ    ร้อยละ 100

           หมายเหตุ

                 -    โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลคำพราน โทร. 0-3635-9134

                 -    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังม่วง อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลคำพราน โทร. 0-3635-9123

                 3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                 (1) สถานีดับเพลิง                               1              แห่ง

                                 (2) มีจุดตรวจสายตรวจ                      8              จุด

                                 (3) ถังเคมีดับเพลิงแบบมือถือ          จำนวนชุมชนละ 2 จุด

                 3.5  ทรัพยากรธรรมชาติ

                                 (1) แม่น้ำ                           จำนวน 1   สาย ได้แก่ แม่น้ำป่าสัก

                                 (2) ลำน้ำ,ลำห้วย                 จำนวน  3   สาย  ได้แก่  คลองมวกเหล็ก คลองคำพราน คลองหมู่ที่ 4

                                 (3) บึง หนอง และอื่น ๆ   จำนวน   3   แห่ง  ได้แก่  หนองวังพาด  หนองน้ำกัด  หนองชะโด

                 3.6  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                                 (1)  สระน้ำ                                      จำนวน                   1              แห่ง

                                 (2) ฝาย,ทำนบ                                 จำนวน                   5             แห่ง

                                 (3) บ่อบาดาล                                  จำนวน                   13            แห่ง

                                 (4) ประปาหมู่บ้าน                             จำนวน                   13            แห่ง

                                 (5) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์                       จำนวน                   1              แห่ง