เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

ประวัติความเป็นมา

 

            บ้านคำพราน  พื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครราชสีมา  มีเรื่องเล่ากันมาว่า  บ้านคำพรานเป็นป่าดงดิบ ป่าดงพญาเย็น  มีสัตว์ป่านานาชนิดในสมัยโบราณ  ได้นำชื่อของนายพรานคนหนึ่งที่มีความซื่อสัตย์  ชื่อของนายพรานคนนี้ชื่อ  “ตาพราน”  เมื่อวันไหนแกออกล่าสัตว์ประเภทไหน  ก็จะเลือกล่าสัตว์ประเภทนั้น  ตาพรานคำมีอาชีพล่าสัตว์อย่างเดียว  ความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของแก  และเป็นที่รู้จักกันดีของคนทั่วไป  จึงได้นำเอาชื่อของตาพรานคำ  มาเป็นชื่อตำบลคำพราน  พื้นที่บริเวณนี้เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ใช้เดินทัพ  และอพยพผู้คนจากทางเหนือ  เช่น  โยนก  เชียงแสน สู่จะวันออกเมืองจันทบุรี  ต่อมาได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาจากหมู่บ้านต่างๆ มาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพทำไร่  อาศัยตั้งบ้านเรือนริมคลอง  ในน้ำในคลองในการอุปโภคบริโภค  ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านตามชื่อตาคำพราน  (ปัจจุบันนายพรานถือคันธนูเป็นตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลคำพราน)

            พื้นที่บริเวณบ้านคำพรานมีแหล่งน้ำและดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่  จึงทำมีผู้อพยพมาอยู่อาศัยจากอำเภอต่างๆ  เช่น  อำเภอพระพุทธบาท  อำเภอเสาไห้  อำเภอแก่งคอย  อำเภอหนองโดน และอำเภอวิหารแดง  ตำบลวังม่วงขึ้นกับอำเภอแก่งคอย  ต่อมาในปี พ.ศ.2510  ได้รวมกับอำเภอมวกเหล็กและแยกตำบลคำพราน  พร้อมยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอวังม่วง  ในปี พ.ศ.2533  แบ่งออกเป็น 3 ตำบล  ตำบลคำพราน  ตำบลวังม่วง  และตำบลแสลงพัน

            ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่าท้องถิ่นบางส่วนของตำบลคำพราน  อำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี  มีสภาพอันสมควรยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบล  มีชื่อว่า  “องค์การบริหารส่วนตำบลคำพราน”  ในปี พ.ศ.2538  ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงการยกฐานะจากองค์กาบริหารส่วนตำบลคำพราน  มาเป็นเทศบาลคำพราน  เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.2550  จนถึงปัจจุบัน  (นายพรานถือคันธนูจึงเป็นตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลคำพราน)  พื้นที่บริเวณบ้านคำพรานและเทศบาลตำบลคำพราน  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  51  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  31,875  ไร่  มีประชากร  4,172  คนแยกเป็นชาย  2,106  คน และหญิง 2,066  คน  (ข้อมูลประชากรจากสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลคำพราน  ณ เดือนกันยายน  2555)