เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

กองประปา

 

                                     
                           นายจตุรงค์  เจริญผล              
                           รักษาการแทน  ผู้อำนวยการกองประปา            
                                        
                                       
                                                                                                          
                                                     นางจิตรา มูลสาร                                                       นายชูเกียรติ   ขาวเอี่ยม 
                        เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้                                               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
                            (ลูกจ้างประจำ)                                               
 
                                                                          
           
                         

                นายนที  ขาวงาม

                 คนงานทั่วไป