เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

กองสาธารณสุข

                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                       
                                        นายชาญยุทธ  หอมละออ                 
                                         หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข                
                                        (นักบริหารงานสาธารณสุข 6)                
                                                         
                                                         
                                    นางสาวยุวธิดา   ยศวันทา   นายลำดวน   ทองดอนกลิ้ง   นายสมจิตร   ศรีนิล            
                                    ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ   พนักงานขับรถขยะ     คนงานประจำรถขยะ            
                                                         
                                                         
                                    นายสมทรง   เจี้ยมไทย                    
                                    คนงานประจำรถขยะ