เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

กองช่าง

 

                                       
                                  นายจตุรงค์   เจริญผล      
                                  ผู้อำนวยการกองช่าง      
                                   (นักบริหารงานช่าง 7)      
                                         
                                         
                                         
                                          
                                         
                                       
                             

นายธเนตร  ปุ๊สวัสดิ์

  นายธีรธาร   คำพันธ์    นายวีรพล  กำสมุทร์  
                               นายช่างไฟฟ้า    ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า     ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
                                         
                                         
                                         
                               นายธวัชชัย  ดวงยา    นายสุทธิพงษ์  ไชยประเสริฐ   นางสาวยุพา  แต้มลึก   
                               ผู้ช่วยนายช่างโยธา   คนงานทั่วไ ป    คนงานทั่วไป