เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

กองการศึกษา

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                           นางสาววีรยา  บุญเกษม   นางสาวนัยนา เพ็งมะณี      
                                                           ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา    ครูดูแลเด็กเล็ก      
                                                                     
                                                                     
                                                           นางสายใจ  ท่าสาคร   นายปรีชา กันเกิดผล       
                                                           ครูดูแลเด็กเล็ก    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา