เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

กองคลัง

                                           
                                           
                                           
                                    นางสาวอัญชลี   เชี่ยวชาญ       
                                    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน       
                                    ผู้อำนวยการกองคลัง       
                                           
                                           
                                           
                                           
                                 นางสาวอำพวรรณ์  มั่นใจดี    นางสาวเพ็ญวิภา  มาระศรี   นางสาวบุษบง  วงศ์ศิริ  
                                ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้