เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

สำนักปลัดเทศบาล

  

                             

 
             
                              นายพิชญ์   จินตนะ              
                              ปลัดเทศบาลตำบลคำพราน              
                               (นักบริหารงานเทศบาล 8)              
                                             
                                           
                              นายมนต์ชัย   สุดใจ              
                              รองปลัดเทศบาล              
                               (นักบริหารงานเทศบาล 7)              
                                             
                               นายวุฒิโชติ   เฮงพนมทิพย์              
                               หัวหน้าสำนักปลัด              
                               (นักบริหารงานทั่วไป 7)              
                                 
 
       
                        นางสาวปุณณภา   โนนพลกรัง           นางสาวพัชชภร   พุ่มเถื่อน        
                        หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ            เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๔        
                        (นักบริหารงานทั่วไป 6)                    
                                             
                                       
                        นางสาวคุณัญญา   พ่วงแก้ว     พ.อ.อ.วีรศักดิ์  ภูพันเดียว     นางอนงค์พนัช  พวงลูกอินทร์        
                        นักพัฒนาชุมชน ๔     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔     เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร ๔        
                                           
                        นายธเนตร  ปุ๊สวัสดิ์     นางรุ่งนภา  จำปาทิพย์     นางนันทนา  บุญเกษม         
                         เจ้าพนักงานป้องกันและ     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน     บุคลากร (ลูกจ้างประจำ)         
                        บรรเทาสาธารณภัย ๓      (ลูกจ้างประจำ)              
                                           
                         นางสาวณัฐวรท เรืองวุฒิเดช      นางสาวอารยา   อินทนิล      นางสาวสุพัตตรา  โพธิ์วิฑูรย์        
                         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์      ผู้ช่วยนิติกร     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน        
                         นโยบายและแผน                    
                                             
                                       
                        นายรุ่งเรือง   โพธานะ      นายศิวเสกข์  ธารีรักษ์      นายประสิทธิ์  ลานเจริญ        
                         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและ     พนักงานขับรถยนต์     พนักงานขับรถดับเพลิง        
                        บรรเทาสาธารณภัย                    
                                             
                                       
                         นายเจษฎา  จำปาทิพย์      นางสายสุนีย์  จำปาทิพย์      นายวีรพล  กำสมุทร์        
                         พนักงานขับรถยนต์      คนงาน (นักการ)     พนักงานขับเครื่องจักรกล        
                                     ขนาดเบา (รถบรรทุก 6 ล้อ)        
                                             
                                           
                         นายสาธิต   สรสวัสดิ์     นายสมยศ  แกล้วกล้า       นางอัญชลี   ธารีรักษ์        
                        พนักงานดับเพลิง      พนักงานดับเพลิง     คนงานทั่วไป        
                                             
                        นางสาวศิริภรณ์   จั่นเพชร      นางศศิธร  เพ็งมณี       นางสาวกนกวรรณ   อิ่มใจ        
                        คนงานทั่วไป       คนงานทั่วไป      คนงานทั่วไป