เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

สำนักปลัดเทศบาล

  

                             

 
                       
                              นายพิชญ์   จินตนะ                        
                              ปลัดเทศบาลตำบลคำพราน                        
                               (นักบริหารงานเทศบาล 8)                        
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                               นายวุฒิโชติ   เฮงพนมทิพย์                        
                               หัวหน้าสำนักปลัด                        
                               (นักบริหารงานทั่วไป 7)                        
                       
 
 
 
 
 
           
 
       
                         นางสาวปุณณภา  โนนพลกรัง                     นางนันทนา  บุญเกษม         
                        หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                     นักทรัพยากรบุคคล         
                        นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น                               
                                                       
                         นางสาวณัฐวรท เรืองวุฒิเดช      นางสาวสุพัตตรา  โพธิ์วิฑูรย์                นางสายสุนีย์  จำปาทิพย์         
                        ผู้ช่วยนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                 คนงาน (นักการ)         
                                                       
                                                       
                        นายเกรียงศักดิ์  เพ็งมณี       นายสาธิต  สรสวัสดิ์                นายสมยศ  แกล้วกล้า         
                        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน      พนักงานดับเพลิง                พนักงานดับเพลิง          
                         และบรรเทาสาธารณภัย                              
                                                       
                                                     
                               นายประสิทธิ์  ลานเจริญ                          
                              พนักงานขับรถดับเพิลง                        
                                                       
                                                       
                                                   
                         นายเจษฎา  จำปาทิพย์     นายศิวเสกข์  ธารีรักษ์                นางอัญชลี   ธารีรักษ์         
                         พนักงานขับรถยนต์      พนักงานขับรถยนต์                คนงานทั่วไป         
                                                       
                                                       
                                                       
                        นางสาวศิริภรณ์   จั่นเพชร       นางสาวณัฏฐากร  อ่ำบางยุง                นางสาวถิรนันท์  สุดาเดช         
                        คนงานทั่วไป       คนงานทั่วไป                  คนงานทั่วไป            
                                                       
                         นางสาวกนกวรรณ  อิ่มใจ                     ร.ต.หญิง ศศิประภา  แผนไพลิน         
                        คนงานทั่วไป                         คนงานทั่วไป