เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

สภาเทศบาล

                                       
 
     
                                         นายบุญส่ง  โพธิ์ศรี      
                                         ประธานสภาเทศบาล      
                                               
                                         นายสุนทร  เหรียญนาค      
                                         รองประธานสภาเทศบาล      
                                               
                                     สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑          
                                     
 

 

 

 

 
                                     นายเสนีย์  สุดใจ    นายสมหมาย  โพธิ์พันธุ์    นายหงษ์  จานนอก  
                                     สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล  
                                               
                                     นางสุจิรา  ประสงค์สุข    นายสานิตย์  กระสอบทอง      
                                     สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล      
                                               
                                     สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒          
                                       

 

     
                                     นายสายชล  เหรียญพานรอง    นายอุดม  ดวงฤดี    นายประสงค์  ลานสวัสดิ์  
                                     สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล   
                                               
                                     นายแสวง  เอี่ยมรอด    นายสนุ่น  เพ็งมณี      
                                    สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล