เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

คณะผู้บริหาร

 

นางพรสุนีย์  คำพันธ์

นายกเทศมนตรีตำบลคำพราน

                                                                                        

      นายทองสุภเนตร  อินทนิล                                            นายชาญเกียรติ   สาตแฟง

รองนายกเทศมนตรีตำบลคำพราน                                     รองนายกเทศมนตรีตำบลคำพราน

          

       นายไธย  ตันโชติช่วง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคำพราน