เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

แผนยุทธศาสตร์

 

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลคำพราน

  1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง และการบริหาร

แนวทางการพัฒนา

      1.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

      1.2 พัฒนาช่องทาง การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

      1.3  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรท้องถิ่น

      1.4  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรกลในการปฏิบัติงานขององค์กร

      1.5  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการจัดเก็บรายได้

       2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แนวทางการพัฒนา

      2.1 แก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

      2.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคม

      2.3 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประชาชน

      2.4 สนับสนุนการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน

      2.5 สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคร้ายแรงต่างๆ

       3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนา

      3.1  บริหารการจัดระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบบำบัดน้ำเสีย

      3.2  ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มและรักษาพื้นป่าไม้และทรัพยากรน้ำ

      3.3  ส่งเสริมการ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการลดมลพิษระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและประชาชน

      4.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

      4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ราง/ท่อระบายน้ำ ติดตั้งป้ายซอย และป้ายจราจร

      4.2 ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ

      4.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง ฝาย/บ่อบาดาล จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

      4.4 การก่อสร้างอาคาร สวนสาธารณะ สถานที่ผักผ่อนและปรับปรุงภูมิทัศน์

     5.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

     5.1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชน

     5.2  สร้างมาตรฐาน พัฒนามูลค่าของสินค่าของสินค้าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

      6.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

แนวทางการพัฒนา

      6.1 สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษา

      6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา และการออกกำลังกายของประชาชน

      6.3 ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น