เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต

              ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต

 *  ยื่นด้วยตนเองบริเวณชั้นล่าง  (ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต)

 * โทรศัพท์หมายเลข 0-3636-4121  (ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต)

 * ทางไปรษณีย์ ส่ง นายกเทศมนตรีตำบลคำพราน หรือศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต 

    สำนักงานเทศบาลตำบลคำพราน ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220

 * ตู้รับฟังความคิดเห็น บริเวณชั้นล่าง สำนักงานเทศบาลตำบลคำพราน

 * เว็บไซต์เทศบาลตำบลคำพราน http://www.kumphran.go.th ตลอด 24 ชม.