เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.56

กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.56 สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคำพราน โดยบูรณาการทุกภาคส่วน ประชาชน นักเรียน อสม. วัด,เทศบาลและโรงพยาบาล