เทศบาลตำบลคำพราน ศูนย์รวมบริการ สืบสานประเพณี พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพดีถ้วนหน้า ก้าวหน้าเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

                “ศูนย์รวมบริการ  สืบสานประเพณี  พัฒนาการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน  ส่งเสริมอาชีพ  สุขภาพดีทั่วหน้า  ก้าวหน้าเทคโนโลยี”

 

พันธกิจในการพัฒนา

                1. รักษาความสงบเรียบร้อย

                2. ให้มีและบำรุงบางบกและทางน้ำ

                3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

                5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

                6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษา

                7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                9. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

              10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์

              11. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

              12. ให้มีสุสานและณาปนสถาน

              13. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

              14. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

              15. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

              16. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

              17. เทศพาณิชย์

              18. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล